Върховният административен съд потвърди решенията на Административния съд София-град за отмяна на допълнителното въведеното заплащане от 20 стотинки на час на кв. метър, когато се налага затваряне на улици или други публични площи.
Дело срещу две дублиращи се такси спечели Националната асоциация на строителните предприемачи /НАСП/. Организацията сезира Административния съд в София, чието решение се потвърди от Върховния административен съд относно ползването на обществени пространства при строително-монтажни работи /СМР/ – дейност, която се регламентира от Столична община.

„Съдът окончателно се произнесе в полза на Националната асоциация на строителните предприемачи, като отмени допълнително въведеното заплащане от 20 стотинки на час на кв. метър, когато се налага затваряне на улици или други публични площи. Общината не следва да приема такса за такава услуга, защото тя дублира предвиденото в друг член на същата наредба, според който ползването на пространства за строително-монтажни работи се заплаща на дневна база”, коментира Георги Шопов, председател на НАСП.
 
Двете идентични разпоредби са част от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО /НОАМТЦУПСО/:

чл.19б от Приложение №12 „за временна забрана за влизане на ППС в отделни улици или участъци от тях при строително-монтажни работи и други действия от частен характер – 0.20 лв./час на 1 кв. м“ от Направление „Транспорт и транспортни комуникации“

чл. 30, ал.1, т.2: „ за ползване за строителни обекти - за кв. м на ден” в Раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение”

Друг важен извод на ВАС е потвърждаването на съображенията на първата съдебна инстанция, че въпросната атакувана услуга не е предвидена в закон, а не може да се предвижда с наредба на Столичния общински съвет.

От НАСП припомнят, че именно от различни такси към СО, в т.ч. за разрешения за строеж, строителните предприемачи внасят милиони в бюджета на общината. Само за първото полугодие на 2019 числото доближава 8 милиона лева.

„Въпреки че допринасяме сериозно за общинския бюджет и осигуряваме стотици работни места, продължава тенденцията да бъдем представяни като обществен враг, целят единствено застрояване. В същото време продължава борбата ни за обективно и законосъобразно административно обслужване. Радвам се, че правдиво спечелихме делото срещу двойната такса, която бе наложена напълно неправомерно. Съдът се доказа като независима инстанция, която отсъди в полза на справедливостта”, допълни Георги Шопов.

По жалба на Националната асоциация на строителните предприемачи Върховният административен съд потвърди и отмяна на предвидените обществени обсъждания за голям брой производства в Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община.

„С оспорените норми от въпросната наредба Столична община „дописа закона“, въвеждайки като задължителна част от процедурата по издаване на визираните административни актове обществено обсъждане, извън предвиденото такова по нормативните актове от по-висша степен /ЗУТ и ЗУЗСО/ и допусна дублиране на процедури, чрез създаване на уредба в подзаконови нормативни актове“, пояснява Георги Шопов.Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) е професионално сдружение, създадено от водещи български строителни компании и инвеститори с доказан опит в областта на недвижимите имоти и развитието на градската среда. Всички те работят предимно на територията на Столична община, а целта, която ги обединява, е защитата на интересите и авторитета на бранша при строго спазване на законовите рамки и обществения интерес.

Асоциацията работи активно за развитие и насърчаване на инвестиционното строителство и налагане на добри предприемачески практики. Сред приоритетите на сдружението са още насърчаването на отговорното гражданско и социално ангажиране на неговите членове за усъвършенстване на инвестиционното жилищно строителство, както и развитието на благоприятна правна и финансова уредба за укрепване на строително-предприемаческата дейност.